၂၀၂၀ ပါတီစုံဒီမိုကရေစီ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲနှင့် ပတ်သက်၍ RCSS ၏ ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်

RCSS statement
RCSS-STMT-on-2020-Election_Burmese

၂၀၂၀ ပါတီစုံဒီမိုကရေစီ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲနှင့် ပတ်သက်၍ RCSS ၏ ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်
၂၀၂၀ ပါတီစုံဒီမိုကရေစီ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲနှင့် ပတ်သက်၍ RCSS ၏ ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *