မြန်မာအစိုးရစစ်တပ်အား အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဥပဒေအရ အရေးယူမှုကို ထောက်ခံသည့် ရှမ်းလူမှုအသိုင်းအဝိုင်းများ၏ ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်

မြန်မာအစိုးရစစ်တပ်အား အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဥပဒေအရ အရေးယူမှုကို ထောက်ခံသည့် ရှမ်းလူမှုအသိုင်းအဝိုင်းများ၏ ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်
12-9-2019-Statement-of-Shan-communities-Burmese

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *